જાણો ક્યાં આવેલી છે આ જગ્યા કે જ્યા તમને મળી શકે છે ત્રીસ હજારથી લઈને બે લાખ સુધીમા, અલ્ટો થી લઈને સ્કોર્પીઓ જેવી ગાડીઓ

Spread the love

કેટલાક લોકોને કારનો શોખ ખૂબ હોય છે. પરંતુ એટલા પૈસા તેમની પાસે હોતા નથી. તેથી તે લોકો કેટલીક જ્ગ્યાએ વાપરેલી કાર જોવા જતાં હોય છે. તે થોડો ઓછા ભાવે મળી રહે તેથી તેમની જરૂરીયાત પૂર્ણ થઈ શકે છે. આપણાં દેશમાં જૂની કાર ઘણી જગ્યાએથી મળે છે. ત્યાં કરોડો લાખો રૂપિયાની કાર હજારોમાં મળી જાય છે.

દિલ્હીમાં આવી એક કારની દુકાન આવેલી છે. ત્યાં જૂની થોડા સમય વાપરેલી કાર મળે છે. ત્યાં મારુતિ કાર ૩૦ હજારમાં મળી આવે છે. નવી વેગનાર ની કિમત ૬ લાખ હોય છે. પરંતુ ત્યાં જૂની કાર ૧ થી ૨ લાખમાં મળી આવે છે. તે કાર લેવા માટે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ આપણી પાસે હોવું જોઈએ. દિલ્હી માં મોટું કેરલ બાગ આવેલું છે ત્યાં આ કાર મળે છે.

અનેક પ્રકારની કાર ત્યાંથી મળી આવે છે. આપણે જાણીએ છીએ જ કારનું મોડેલ જેટલું જૂનું હોય તેમ તેની કિમત પણ ઓછી હોય છે. ત્યાં કારના બધા કાગળિયા પણ થઈ જાય છે. તેની સર્ટિફિકેટ પણ મળી આવે છે. કોઈ પણ નુકસાન થતું નથી.

બધા દસ્તાવેજો બરાબર થાય છે. કારની ખરીદી કરતી વખતે તેના બધા સ્પેર પાર્ટની જાણકારી હોવી જરૂરી છે. તેમાં કોઈ વસ્તુ ખરાબ કે નકલી હોય તો તે ત્યાં જ આપણે ઓળખી શકાય છે. કાર લેવા જતી વખતે કોઈ અનુભવી લોકોને સાથે લઈ જવા જોઈએ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *